Gia sư dạy kèm lớp 7 thấu hiểu tâm lí tuổi mới lớn của trẻ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi truy cập và sử dụng trang web này, đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận với điều khoản của chúng tôi. Nếu không cấp nhận bất cứ điều khoản nào, bạn hãy ngừng truy cập.

Tất cả mọi điều khoản đều được chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp. Trừ khi chúng tôi giới hạn về thời gian và hiệu lực của điều khoản đó. Khi truy cập vào website của chúng tôi nghĩa là bạn đã chấp nhận với điều khoản đã được chỉnh sửa, bổ sung đó.

Khi sử dụng các gối dịch vụ của chúng tôi trong khoảng thời gian nhất định, bạn cần chấp hành theo những quy tắc, hướng dẫn đi kèm. Tất cả những điều khoản bổ sung đều được kết hợp vào các điều khoản, nếu trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này, điều khoản sẽ được kiểm soát.

Sharing is caring!